คณะกรรมการ
กิจกรรม
 
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. เภสัชกรหญิง.ผศ.ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.วิกานดา วิญญาสุข
กรรมการ
๓. นาง สายสุรีย์ วงศ์ป้อง
กรรมการ
๔. นาง วรรณา ชัยสมร
กรรมการ
๕. นาง ทองจันทร์ พรหมคลี่
กรรมการและเหรัญญิก
๖. นาง ชนันท์กานต์ สบง
กรรมการ
     
คณะกรรมการดำเนินงานประสานงาน คณะกรรมการกลุ่มกีฬา
๑. นาง ทองจันทร์ พรหมคลี่
หัวหน้ากลุ่ม
๑. นาง คนึงนิจ ฤกษ์เกษม
หัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง โสภา สว่างแจ้ง
รองหัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง วีรนุช สุขปรีดา
รองหัวหน้ากลุ่ม
๓. นาง สมพิศ ทองใบ
กรรมการ
๓. นาง มธุริน เกตุแก้ว
กรรมการ
๔. นาง ปราณี แสงแก้ว
กรรมการ
๕. นาง วาสนา ภิรมย์สุข
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มปฏิคมและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกลุ่มบันเทิง
๑. นาง โสภา สว่างแจ้ง
หัวหน้ากลุ่ม
๑. นาง สายสุรีย์ วงศ์ป้อง
หัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง สุภานันท์ ส่งเสริม
รองหัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง อุทัยวรรณ วัดแก้ว
รองหัวหน้ากลุ่ม
๓. นาง อำพร เอ้โทบุตร
กรรมการ
๓. นาง พิมพ์ใจ จันทร์โร
กรรมการ
๔. นาง อุษา น้อยสุวรรณ
กรรมการ
๔. นาง นัยนา ทองพูลดี
กรรมการ
๕. นาง ละม้าย คงประเสริฐ
กรรมการ
๕. นาง สุภาพร สิงธนู
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มกิจกรรม คณะกรรมการกลุ่มจัดหารายได้
๑. นาง นงนุช เรืองรอง
หัวหน้ากลุ่ม
๑. นาง อารมณ์ ศรีฉลวย
หัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง ชำเรือง แสงสุวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง อัญชัน พูลพีช
รองหัวหน้ากลุ่ม
๓. นาง เพ็ญนภา อ่อนศรี
กรรมการ
๓. นาง เรณู มาศแสวง
กรรมการ
๔. นาง ชญานิน เกิดชาญ
กรรมการ
๔. นาง อาภา วุ่นกลัด
กรรมการ
๕. นาง มาฆะ จุลวัจน์
กรรมการ
๕. นาง สุภา หรูเจริญ
กรรมการ
คณะกรรมการกลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง  
๑. นาง วาสนา งามการ
หัวหน้ากลุ่ม
๒. นาง ธัญลักษณ์ อย่างสง่า
รองหัวหน้ากลุ่ม
๓. นาง สงกรานต์ แย้มนัยนา
กรรมการ
๔. นาง เพ็ญศรี เข็มวงศ์
กรรมการ
๕. นาง รุ่งฤดี วิเศษสงวน
กรรมการ